ترانس های جوشکاری

معرفی ترانسفورماتورهای جوشکاری

معرفی ترانسفورماتورهای جوشکاری

جریان الکتریکی بوسیله دستگاه ترانسفورماتور جوشکاری برای انجام فرآیند جوشکاری تامین می شود و به عبارت دیگر ماشینی است که نیروی جوش را بوسیله جریان الکتریکی برای عملیات جوشکاری فراهم می کند. ... Read More