دفتر مرکزی و کارخانه:

شهر صنعتی رشت ، بلوار صنعت 2 ، خیابان چهارم.

تلفن: 33883448 (013) – 33883447 (013)

فکس: 33882447 (013)

تلفن: 88886684-021، 88790608-021، 88795392-021

فکس:  88208042 (021)

فروش: toserkanian@ski-co.com