دفتر مرکزی و کارخانه:

شهر صنعتی رشت ، بلوار صنعت 2 ، خیابان چهارم.

تلفن: 33882448 ، 33882449 ، 33883448 ، 33883449 (013)

فکس: 33882447 (013)

تلفن: 88886684 ، 88790608 ، 88795392 (021)

فکس:  88208042 (021)

E-mail: info@ski-co.com

فروش: toserkanian@ski-co.com