طراحی و ساخت مبدل های حرارتی در ظرفیت های مختلف نیزدر برنامه کار شرکت صنایع کوره ایران قراردارد ، ما تا کنون برای صنایع مختلف مبدل های هوای گرم ، مبدل های دسته لوله ، مبدل های ایرسیل و فایر تیوب های مختلفی طراحی و اجراء نموده ایم .