طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

بر حسب طبیعت فرایندی که در کوره انجام می‌شود، دو دسته متفاوت وجود دارد در یک دسته حرارت در بار تولید می‌شود. در این کوره‌ها فرایند تولید گرما دارای اهمیت زیادی است.

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

 

مثال مربوط به این دسته کنورتور بسمر است که در آن آهن مذاب به فولاد تبدیل می شود. دسته دیگر شامل کوره‌هایی است که حرارت در خارج از بار کوره تولید می‌شود این گروه شامل کوره‌های ذوب، کوره‌های گرم کن، کوره های پخت رنگ الکترو استاتیک، کوره لعاب، کوره های پخت تفلون و کوره‌های عملیات حرارتی می‌باشد.

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

 

اکنون عموماً موافقت شده که فرایند‌های انتقال حرارت در کوره‌های مختلف متفاوت می‌باشد. شرایطی که در کوره برقرار می‌شود باید به نحوی باشد تا جریان حرارت به سطح بار ماکزیمم بوده و بتواند بطور کامل جذب شود، این عمل با توجه به مراتب زیر امکان‌پذیر می‌گردد.

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

الف – بین سطح گرم‌کننده و سطح گرم شونده در شرایط عمل باید اختلاف دما برقرار باشد.
ب – شدت گرما در فضای کوره زیاد باشد.
ج – گاز‌های درون کوره باید بطور مداوم چرخش کند که اصولاً تحت عمل هوا و سوخت حاصل از مشعل امکان‌پذیر می‌گردد.

د – احتراق باید بطور کامل انجام شده و در محوطه فضای کوره صورت گیرد.

ه – فشار درونی کوره باید به گونه‌ای باشد که تماس بین فضای کوره با محیط کمترین مقدار ممکن گردد.

کوره‌ها باید به ترتیبی طراحی شوند که شرایط بالا را دارا بوده و مناسبترین وضع را برای انتقال حرارت داشته باشند. کوره‌های جدید باید با کیفیت مرغوب و قیمت نازل طراحی شوند.

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

طبقه‌بندی کوره‌ها بر اساس چگونگی عملکرد آن‌ها

 

روش‌های تولید حرارت که انتقال حرارت را سرعت می‌بخشد به مقدار زیاد در محاسبات طراحی و کاربرد کوره‌ها بکار گرفته شده و باید بطور مناسب و با توجه به استانداردهای
تکنولوژیکی و مهندسی انتخاب شود.