تست چسبندگی رنگ و پوشش

تست چسبندگی رنگ و پوشش

تست چسبندگی رنگ و پوشش


تست چسبندگی رنگ و پوشش

در صنایع رنگ و پوشش، تست چسبندگی رنگ اغلب برای تعیین مقاومت رنگ  و یا پوشش بر روی بستر آن استفاده می شود. روش های مختلف این تست به شرح ذیل می‌باشد.
تست چسبندگی رنگ و پوشش
تست چسبندگی رنگ و پوشش
Scrape Adhesion Test : جهت اندازه گیری میزان چسبندگی پوشش های آلی که به سطوح صاف و تخت اعمال شده است استفاده می گردد. این تست در ارزیابی نسبی تعداد سطوحی که در میزان چسبندگی پوشش، تفاوت قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهند، مفید است. در این روش پوشش مورد آزمایش بر روی سطوح عمدتاً فلزی با ضخامت مشابه اعمال می شود. پس از خشک شدن پوشش، میزان چسبندگی توسط فشار با ابزاری با نوک گرد تا زمانی که پوشش از سطح بستر حذف شود تعیین می شود Pull-off Test : در این تست حداقل تنش کششی مورد نیاز جهت جدا شدن پوشش از روی سطح، به‌ وسیله فشار عمود بر بستر اندازه‌گیری می شود. دستگاه تست به صورت تراز و عمود بر سطح قرار می گیرد  و به طور  ثابت و منظم بر روی سطح نیرو اعمال می‌کند. نیروی اعمال شده به  تدریج افزایش می یابد تا زمانی که یک قسمت پوشش جدا شود سپس مقدار این نیرو جهت کنده شدن پوشش اندازه گیری می شود. Cross-cut Test : روشی برای تعیین مقاومت رنگ ها و پوشش با استفاده از یک ابزار برای برش به صورت یک  الگوی مشبک است. با این روش می توان آزمون چسبندگی را در سریع ترین زمان انجام داد . در هنگام تست یک سیستم چند لایه، تعیین مقاومت در برابر جداسازی لایه های متفاوت از یکدیگر می تواند اندازه گیری شود.
تست چسبندگی رنگ و پوشش
تست چسبندگی رنگ و پوشش
این تست به دو روش انجام می‌شود روش آزمون (A ( X-cut : در این روش یک شیار به شکل حرف X  از طریق یک ابزار نوک تیز بر روی سطح بستر ایجاد می شود سپس نوار تست  را با استفاده از یک مداد پاک کن بر روی منطقه  برش به صورت صاف می چسبانند. پس از این کار نوار تحت زاویه 180 درجه کشیده و برداشته  می شود و چسبندگی در مقیاس 0 تا 5 ارزیابی  می شود. روش آزمون B : در این روش الگویی بطور متقاطع و به صورت هاشور زدن به روی بستر ایجاد می شود.  پوشش های جدا شده توسط یک برس نرم برداشته می شود سپس نوار حساس به فشار با استفاده از یک مداد پاک کن بر منطقه  برش به صورت صاف چسبیده می شود. سپس نوار با زاویه 180 درجه کشیده و برداشته  می شود و چسبندگی در مقیاس 0 تا 5 ارزیابی می‌گردد.
تست چسبندگی رنگ و پوشش
تست چسبندگی رنگ و پوشش