اینسینریتور گاز سوز

اینسینریتور گاز سوز

اینسینریتور گاز سوز

طراحی و ساخت اینسینریتور گاز سوز نیز یکی دیگر از فعالیت های شرکت صنایع کوره ایران میباشد.

گازهائی که در پروسه تولیدات صنایع شیمیائی ، پتروشیمی و کوره های پخت رنگ صنایع بزرگ از جمله خودروسازی ها حاصل میشود برای جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست و باز یافت انرژی در اینسینریتور سوزانده شده و سپس به فضای آزاد وارد میشوند.

اینسینریتور گاز سوز

انرژی حاصل از اشتعال گاز ها در اینسینریتور در اکثر موارد در سیکل حرارتی کوره ها قرارگرفته و موجب صرفه جوئی در مصرف انرژی و افزایش راندمان حرارتی آنها میگردد.

از ویژگی های اینسینریتور ساخت این شرکت راندمان حرارتی بالا و هزینه نگهداری بسیار پائین  میباشند.