اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران

اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران

اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران


اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران

طراحی و ساخت اینسینریتور های گاز سوز نیز یکی دیگر از فعالیت های شرکت صنایع کوره ایران میباشد.

اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران
اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران

گازهائی که در پروسه تولیدات صنایع شیمیائی ، پتروشیمی و کوره های پخت رنگ صنایع بزرگ از جمله خودروسازی ها حاصل میشود برای جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست و باز یافت انرژی در اینسینریتورها سوزانده شده و سپس به فضای آزاد وارد میشوند.

اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران
اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران

انرژی حاصل از اشتعال گاز ها در اینسینریتور ها در اکثر موارد در سیکل حرارتی کوره ها قرارگرفته و موجب صرفه جوئی در مصرف انرژی و افزایش راندمان حرارتی آنها میگردد.

از ویژگی های اینسینریتور های ساخت این شرکت راندمان حرارتی بالا و هزینه نگهداری بسیار پائین  میباشند.

اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران
اینسینریتورهای گاز سوز صنایع کوره ایران